ALGEMENE VOORWAARDEN AQUA-PHYTA 

 

 

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden vallen onder Nederlands recht en zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en/of behandeling uitgevoerd tussen Aqua Phyta gevestigd te Haarlem en haar client(en), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de client” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Aqua-Phyta diensten afneemt en/of goederen bestelt en/of koopt.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Werkwijze Aqua-Phyta | Prijzen | Betalingen
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaves door Aqua-Phyta, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend.
2.2 Aqua-Phyta voert al haar behandelingen kundig en naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit en tegen de prijzen zoals deze zijn opgenomen in de prijslijst en op de website. Deze prijzen zijn inclusief BTW.
2.3 Indien een behandeling ter verbetering een prijsverhogende variatie bevat, zal deze alleen plaatsvinden indien de client hiervoor tijdens de behandeling zijn/haar goedkeuring geeft.
2.4.Na afloop van de behandeling(en) dient deze per direct door de client betaalt te worden. De betaling kan contant of per pin plaatsvinden. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

3. Annulering van afspraken
3.1 Indien vooraf een behandel afspraak is bevestigt tussen client en Aqua-Phyta kan deze afspraak door de client kosteloos 24 uur van te voren worden geannuleerd per email of telefonisch. Liever zelfs eerder aangezien Aqua-Phyta voor deze afspraak specifiek tijd in de agenda reserveert.
3.2 Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd dan is Aqua-Phyta helaas genoodzaakt om het volledige behandelbedrag alsnog aan de client na te factureren.

4. Aansprakelijkheid Aqua-Phyta
4.1. Aqua-Phyta kan geen aansprakelijkheid dragen over door de client meegebrachte goederen tijdens de behandeling/afspraak. Bij verlies of diefstal zal melding worden gedaan bij de politie (gelukkig heeft een dergelijke situatie nog niet eerder bij ons plaatsgevonden).
4.2. Aqua-Phyta is niet aansprakelijk voor (persoonlijke-) directe of indirecte schade, van welke aard dan ook. Voorafgaand de behandeling informeert de client Aqua-Phyta over alle en eventueel noodzakelijke informatie om de behandeling op een juiste en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Denk hierbij aan allergieën of andere (huid-)aandoeningen die bij de client bekend zijn.

5. Aansprakelijkheid Client
5.1. Indien sprake is van een onfortuinlijke situatie dat -door ongeoorloofd gebruik- een client aantoonbaar een van de eigendommen van Aqua-Phyta beschadigd, dan kan Aqua-Phyta een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de client.

6. AVG Wet Privacy
Vanzelfsprekend stelt Aqua-Phyta uw privacy op prijs en zal zorgvuldig omgaan met de gegevens die u achterlaat bij Aqua-Phyta. U kunt hier meer over lezen in onze Privacy Verklaring.

7. Klachtenbeleid
Natuurlijk willen wij alleen tevreden klanten. Maar natuurlijk kan het voorkomen dat een client niet helemaal tevreden is. Dit willen wij graag oplossen!
In het geval een client niet tevreden is over de behandeling dan vernemen wij dit – en de details van de ontevredenheid- graag telefonisch of per email binnen 5 dagen. Indien de klacht gegrond is zullen wij met de client een nieuwe afspraak maken om de behandeling deels of geheel opnieuw te laten plaatsvinden.

BESTEL EENVOUDIG UW
INSPIRA: COSMETICS:

Inspira shop

BEZOEKADRES
Stuyvesantstraat 65-ZW
2023 KL Haarlem
Telefoon: 06-28723601

Afspraak mogelijkheden op:
Ma tm Vrij: 10.00 - 18.00 uur en
de 1ste zaterdag van de maand.
Behandeling uitsluitend op afspraak.

Boek nu!